Posted on 26.10.2012

Phytoplankton of norwegian coastal waters

Phytoplankton of norwegian coastal waters

En enestående fagbok om planteplanktonet langs norskekysten. Verket er skrevet på engelsk og inneholder 341 sider som beskriver og illustrerer mer enn 500 arter fordelt på 22 klasser. Boken vil være til stor hjelp for bestemmelse av planktonalger.

Phytonplankton of norwegian coastal waaters er den første samlede fremstillingen av plangeplankton i våre kystfarvann. Utvalget av arter er basert på forfatternes mangeårige erfaring med planktonprøver fra ulike deler av kysten og i farvannene utenfor. Samt Skagerrak, Kattegat, Norskehavet og Barentshavet.

Foruten planktonalger er et utvalg av ciliater og heterotrofe flagellater tatt med ettersom disse i stor grad fanges med samme redskap eller forekommer i de samme prøvene.

Forfatterne, professor Jahn Throndsen (redaktør), professor Grethe Rytter Hasle og seniorforsker Karl Tangen, har erfaring fra ulike deler av  planktonforskningen og har sammen, og hver for seg, gitt kurs på alle kunnskapsnivåer fra grunnkurs opp til internasjonale ekspertkurs.

Pris kr. 678,-

Bestill boken her.